Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana

Prilikom kupovine nekretnine susrešćete se sa plaćanjem jednog od dva obavezna poreza: porezom na dodatu vrednost (PDV) ili porezom na prenos apsolutnih prava. Koji porez ćete plaćati zavisi od toga da li je nekretnina prvi put u prometu (kupljena od investitora) ili je već prometovana.

Ukoliko nekretninu kupujete od investitora, u obavezi ste da platite PDV, koji može i ne mora biti uračunat u cenu stana. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS” broj 61/07), koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, propisano je da pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji, koje kupuje prvi stan.
Kupac prvog stana, ukoliko kupuje nekretninu od investitora, ima pravo na povrat PDV-a do 40m2, kao i na dodatnih 15m2 za svakog člana domaćinstva koji prethodno nije imao nekretninu u svojini.

Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju

1. Da je Ugovor o kupovni stana overen posle 8. jula 2007. godine
2. Da u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe Ugovora niste imali u svojini, niti susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije
3. Da ste državljanin Republike Srbije
4. Da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije
5. Da ste punoletni

PDV za stanove iznosi 10%. Povraćaj PDV-a se ostvaruje po isplati celokupne kupoprodajne cene i samo za kupovinu nekretnina koje su prvi put u prometu, odnosno kupljene od investitora. Da bi dobili fiskalni račun od investitora, koji je potreban kao dokaz da je investitor platio PDV državi, potrebno je da objekat prodje tehnički prijem. Tehnički prijem je kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektovano, uslov za dobijanje upotrebne dozvole, i obavlja se nakon završetka radova. To znači da, iako ste kupoprodajnu cenu isplatili u izgradnji, zahtev za povrat PDV-a možete podneti tek nakon završetka gradnje. Svaki zahtev podnet pre toga će biti odbačen od strane Poreske uprave, sa obrazloženjem da je preuranjen.
Ukoliko je nekretnina već bila u prometu i niste prvi vlasnik, a kupujete prvi stan i ispunjavate sve uslove za povrat, bićete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, koji iznosi 2.5% od kupoprodajne cene, do 40m2.

Primer izračunavanja sume koju dobija kupac

Stan: 65m2
Cena: 1100€ /m2 sa PDVom, (1000 € poreska osnovica, 100 € porez)

Bez obzira na veličinu kupljenog stana, povrat možete dobiti samo na 40m2 (u slučaju da je stan manji od 40m2, povrat dobijate na tačnu kvadraturu). Računica je dalje jednostavna: 40m2 x 100€ = 4000€
Ukoliko neko od članova vašeg domaćinstva takođe ostvaruje pravo, na njegovo ime možete dobiti dodatnih 15m2: 15m2 x 100€ = 1500€

Potrebna dokumentacija za povrat PDV-a:

1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na obrascu RFN (dobija se u poreskoj upravi, možete ga preuzeti i OVDE)
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)
4. Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
5. Ugovor o kupoprodaji stana (original ili overena kopija)
6. Račun, ili drugi dokument koji služi kao račun, o kupoprodaji stana, u kojem je iskazan PDV
7. Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca
8. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan, obrazac IKPS PDV (obrazac možete dobiti na šalteru poreske uprave ili preuzeti OVDE)

*Ukoliko se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su navedeni u zahtevu – za njih je potrebno pribaviti i dokumenta pod rednim brojem 2. (za dete izvod iz Matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz Matične knjige rođenih i izvod iz Matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz Matične knjige rođenih – ne starije od 6 meseci), 3., 4. za svakog člana. Adresa prebivališta podnosioca zahteva i članova domaćinstva mora biti ista.
*Dokumenta pod rednim brojem 5., 6. i 7. dobijaju se od ivestitora/prodavca.

Nadležni poreski organ, nakon kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a.

Poreska uprava u Novom Sadu se nalazi u ulici Modene broj 7 (021/48 01 500)